Dla wierzyciela. Informator Kancelarii Komornika Sądowego w Bydgoszczy

Komornik Sądowy na wniosek wierzyciela przeprowadza postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia świadczenia z dłużnika. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji i dołącza do niego tytuł wykonawczy w oryginale. Wniosek musi spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 126 kpc w szczególności powinien zawierać nr PESEL, NIP albo KRS wierzyciela. Tytuł wykonawczy to najczęściej wyrok lub postanowienie sądu, nakaz zapłaty albo ugoda sądowa, które zostały zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności. W sprawach o alimenty klauzula jest nadawana z urzędu, w innych postępowaniach należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Zgodnie z art. 801 kpc, jeżeli wierzyciel nie wskazał pozwalającego na zaspokojenie długu komornik może z urzędu ustalić majątek dłużnika w drodze elektronicznych zapytań do takich instytucji jak np. ZUS, Urząd Skarbowy, Elektroniczne Księgi Wieczyste, system Ognivo (informacje czy dłużnik posiada rachunek bankowy) oraz CEPiK. Za większość uzyskanych informacji komornik musi zapłacić np. za informacje z ZUS czy dłużnik pracuje. Pieniądze na zapytania są uiszczane przez wierzyciela w formie zaliczki na zapytania, oznacza to, że w wypadku skutecznej egzekucji środki te zostaną zwrócone wierzycielowi w pierwszej kolejności. Natomiast zapytania do systemu Ognivo i CEPiK są nieodpłatne i zostaną wykonane zaraz po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.